برنج هاشمی سالم واستاندارد سفید وقهوهای تولید۱۴۰۲ اماده توزیع است تخفیف ویژه بهار قران وسال نو تا 29 اسفند 

نشانی : مازندران شهرستان محموداباد ،کیلومتر ۱۰ جاده امل,روستای کلوده ، کلیومتر ۳ جاده ولیسده ، روستای گلیرد ،جنب بهداری
01144839637
09113130098
Shakeripishro@yahoo.com
query failed: Field 'kalameh_a' doesn't have a default value